Aanvraagformulier Route2020

Algemene informatie
1. Route-2020 lijn 1 Bewustwording medewerker

Onderbouwing van deelname aan de pilot Lijn 1 activiteit ‘bewustwording medewerkers’

Omschrijf het arbeidsmarktknelpunt binnen uw organisatie waaraan deelname aan Route2020 een oplossing levert.
Vermeld in uw omschrijving zo concreet mogelijk de context van het arbeidsmarktknelpunt en waar u denkt dat de oplossing ligt. Vermeld ook bij welke doelgroep het beschreven arbeidsmarktknelpunt het meest urgent is en de grootte van deze doelgroep.

* Het gaat om de thema's: 'Verandering van de wereld', 'Betekenis hiervan voor medewerkers', 'Wat kunnen medewerkers zelf doen'


2. Route-2020 lijn 2 Samenwerking Regionale Arbeidsmarkt

Vanaf 2020 is de arbeidsmarktregio mede verantwoordelijk voor het voorkomen van werkeloosheid. Pilot Lijn 2 van het Route 2020-project wil samenwerkingen tussen werkgevers in de regio tot stand brengen om de tekorten en de overschotten van werknemers gezamenlijk op te lossen.

Van u willen we graag weten: Maakt uw organisatie al deel uit van een regionaal arbeidsmarkt samenwerkingsverband?

Zo ja, geef hieronder aan welk samenwerkingsverband u deelneemt en of u vindt dat u voldoende resultaat haalt uit de samenwerking? Zo nee, er wordt contact met u gezocht

3. Doel

Geef aan wat u wilt bereiken. Omschrijf het doel en waartoe dat leidt. Enkele voorbeelden:

  • In dienst nemen van een eigen interne begeleider voor medewerkers uit kwetsbare groepringen en deze verder scholen en opleiden;
  • Het trainen van een tiental leidinggevenden in het begeleiden van kwetsbare medewerkers in de dagelijkse praktijk en het verbinden van het eigen personeel met medewerkers uit de doelgroep;
  • Het verder kwalificeren van onze eigen medewerkers in een kwetsbare positie naar kwalificatieniveau 2;
  • Het om- en bijscholen van eigen medewerkers naar een opleidingskwalificatie die hen geschikt maakt om intern uit te wijken naar een andere sector om hen Duurzaam Inzetbaar te houden (van Inzameling & Transport naar Beheer Openbare Ruimte en vice versa). Waarschijnlijk tussen de 10-20 medewerkers.

Dit aanvraagformulier wordt gebruikt om uw online ingevulde aanvraag te toetsen aan de in de regeling-DWSRA vastgestelde subsidiecriteria. Toetsing wordt verricht door de Projectgroep Route2020 van NVRD en O&O Fonds GEO.