Privacyverklaring NVRD

Bij het aanmelden voor het besloten deel van de website Route2020 verkrijgt en verwerkt de NVRD persoonsgegevens van personen die bij haar leden werkzaam zijn. In deze privacyverklaring informeert NVRD u over hoe zij omgaat met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens
NVRD geldt als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van de persoonsgegevens die in deze verklaring staan beschreven. De contactgegevens van NVRD zijn:

NVRD
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
post@nvrd.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door NVRD
NVRD verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u zelf aan ons verstrekt bij het aanmelden voor het Pilot-gedeelte.

Persoonsgegevens
Bij het verlenen van haar diensten aan haar leden kan NVRD de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens
 • contactgegevens, zoals (zakelijk) telefoonnummer en e-mailadres
 • inhoud correspondentie
 • gegevens betreffende uw functie, organisatie en standplaats
 • IP adres
 • klikgedrag op de website
 • gebruikersnaam en wachtwoord van het besloten deel.

Doeleinden
NVRD verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • het aanmaken van gebruikersaccounts
 • het onderhouden van contact
 • verlenen van diensten aan haar leden in het kader van haar statutaire doelstelling om doelmatig en duurzaam gemeentelijk afvalbeheer en reiniging van de openbare ruimte te bevorderen
 • het organiseren van netwerkactiviteiten, zoals de werkgroep bijeenkomsten
 • het bieden van een gebruikersoverzicht
 • het versturen van updates, informatie en uitnodigingen
 • afhandelen van vragen, klachten en andere contactaanvragen
 • rapporteren en analyseren ter verbetering van de dienstverlening

Grondslagen
Bepaalde persoonsgegevens worden door NVRD verwerkt om uitvoering te geven aan afspraken die met u zijn gemaakt, bijvoorbeeld in het kader van uw deelname aan  Route2020. Daarnaast heeft NVRD gerechtvaardigde belangen, zoals:

 • uitvoer geven aan haar doelstellingen als vereniging
 • het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
 • de verbetering van haar diensten

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan NVRD uw persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen, zoals de IT-leveranciers van het Route2020. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer NVRD aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten, omdat leveranciers daar zijn gevestigd, zoals Microsoft en Google Analytics.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
NVRD zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft NVRD passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Cookies
Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Op onze website worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de website navigeren.

Daarnaast maakt NVRD gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Uw rechten
U heeft het recht om NVRD een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u NVRD verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

NVRD
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
post@nvrd.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door NVRD laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 augustus 2018.

NVRD kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.